Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Miêu tả

Miêu tả
Phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận
 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu của một phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng để được công nhận, Tiêu chuẩn áp dụng cho các đơn vị để thiết lập, quản lý điều hành thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng và làm căn cú để các cơ quan  chức năng đánh giá công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN ISO/IEC 17024:2001 – ISO/IEC 17025:1999 – Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, TCVN 5951:1995- Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng, TCVN 5954:1995 (ISO/IEC Guide 58-93) –Hệ thống thử nghiệm và hiệu chuẩn – Yêu cầu chung về hoạt động và thừa nhận; TCXD 273:2002 – Cấp bậc kỹ thuật công nhâ thí nghiệm ngành Xây dựng; TCVN/ISO 9001:2000 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

3. Thuật ngữ và định nghĩa Các thuật ngữ và định nghĩa trình bay trong TCVN 5958:1995, TCVN 5954:1995 (ISO/IEC Guide 58-93), ASTM E548:1993 cùng các thuật ngữ dưới đây được dùng trong tiêu chuẩn này:

3.1 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng: Là đơn vị chức năng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá các đặc trưng kỹ thuật của đất xây dựng, vật liệu, kết cấu, cấu kiện...sử dụng trong công trình xây dựng bằng các thiết bị, máy móc chuyên dùng.

3.2 Phòng thí nghiệm được công nhận: Là phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng công nhận đủ năng lực ( có đủ các điều kiện quy định theo tiêu chuẩn này), được quyền thực hiện một số lĩnh vực thí nghiệm theo Quyết định công nhận. Phòng thí nghiệm phải đặt cố định tại một địa chỉ cụ thể.

3.3  Phòng chuẩn: là không gian thuộc phòng thí nghiệm có yêu cầu môi trường với những điều kiện chuẩn quy định (nguồn điện cung cấp, khủ trùng sinh học, bụi, nhiệt độ, độ ẩm, rung động, điện từ trường...).

3.4 Vật chuẩn: Là một vật liệu hoặc chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn lại thiết bị đo hoặc hiệu chỉnh lại số liệu đo khi tiến hành thí nghiệm.

3.5 Lĩnh vực thí nghiệm: là một chuyên ngành mà các phương pháp thí nghiệm có chung một đối tượng. Ví dụ đất xây dựng, bê tông và các vật liệu thành phần, nhựa và bê tông nhựa, thí nghiệm hiện trường, phân tích hóa, cơ lý các loại vật liệu khác. 

Back