Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Phương Tuấn được chứng nhận ISO 9001:2015

Công ty TNHH Xây Dựng và Quảng Cáo Phương Tuấn được Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) chứng nhận ISO 9001:2015
Tiêu chuẩn  ISO 9001:2015 được tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) thiết lập về quản lý chất lượng, các sản phẩm/ dịch vụ cung cấp cho khách hàng phải thõa mãn các yêu cầu cụ thể.
 
Với sự đánh giá khách quan của tổ chức chứng nhận (bên thứ ba), hệ thống được chứng nhận sẽ luôn được đáp ứng và duy trì một cách phù hợp.
Back